برچسب: عفونت

ترشحات واژن موضوعی است که اکثر قریب به اتفاق ببانوان در طول سیکل قاعدگی ماهانه خود با آن مواجه هستند. […]