برچسب: آفتاب سوختگی

سوختگی به هر نوع آسیب پوستی که در اثر گرما و حرارت، تماس با جریان برق، تماس با مواد شیمیایی […]